חשמל 2018 png.png

דיון פתוח

שינויים בתהליך קבלת רישיון למהנדסי חשמל

Tuesday | 6.11.18 | 20:30

מיכאל ביקסון

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

מיכאל ביקסון.jpg

Education:

Riga Polytechnical Institute, Latvia 1972 - MSc - Electrical engineering

 

Technical Societies:

Member of SEEEI - The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel

Member of Engineering Council - The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel

Member of Electrical Professions Council - Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services

Professional History:

2017 to date:   Ariel University - Electrical Facilities Lecturer

2008 - 2016:    Israel Electric Corporation – Plant Manager, Reading – Gezer Power Station

1997 - 2008:    Israel Electric Corporation – Plant Manager, Reading Power Station

1976 - 1997:    Israel Electric Corporation – Electrical Engineer, Reading Power Station

1975 - 1976:    Army service in the I.D.F.

1974 - 1975:    Israel Electric Corporation – Electrical Engineer in the Construction of Eshkol Power Station

1972 - 1974:    TEP - Steam Power Stations Design Institute, Riga Latvia - Design Engineer

אנו מזמינים את ציבור המהנדסים והסטודנטים הלומדים במגמות חשמל ואלקטרוניקה לקחת חלק פעיל בדיון, לשמוע הפקת לקחים ראשונה מהמחזורים הראשונים על מבחני הכתב ולשאול שאלות לצורך דיון בהליך.

הדיון מפגיש בין נציגות מהרשות המחוקקת לבין נציגי הרשות המבצעת, חברי מועצת מקצועות החשמל ומהנדסים שלקחו חלק פעיל בהרכבת שאלות המבחן.

​​​​בדיון ישתתפו:

חה"כ רוברט טיבייב

אליהו אבישר, מנהל לענייני חשמל ורשם מהנדסים ואדריכלים, משרד העבודה והרווחה

גיא רט, חברת החשמל לישראל

בוריס שוורץ, יועץ

מיכאל ביקסון, חבר מועצת מקצועות החשמל

"לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל המתיר לו
ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון”.

 

עיסוק בביצוע עבודות חשמל נמצא תחת רגולציה של שני חוקים ותקנות:

  1. חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958

  2. חוק החשמל, תשי"ד-1954

  3. תקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985 שותקנו לפי סעיפים 6 ו-13 לחוק החשמל, תשי"ד-1954

 

חוק המהנדסים והאדריכלים מגדיר תהליכים ודרישות לרישום מהנדסים ואדריכלים בפנקס המהנדסים ואדריכלים ובין היתר מהנדסי חשמל בעלי תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה.

כ"כ החוק קובע:

"לא ישא אדם את התואר "מהנדס רשום" או "אדריכל רשום" או כל תואר דומה לאלה עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס רשום או כאדריכל רשום, אלא אם הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים."

 

חוק החשמל מגדיר תהליכים ודרישות לרישוי בעלי מקצוע בתחום ביצוע עבודות חשמל, לרבות מהנדסי חשמל. לאור תלונות רבות של חברי התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה יזמה ההתאגדות תיקון לחוק החשמל במטרה להבטיח את שקיפות תהליך קבלת רישיון לביצוע עבודות חשמל והתאמת הדרישות לצרכי המשק.

 

תיקון מס‘ 4 לחוק החשמל אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ב-30.03.2011 לאחר דיונים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח“כ חיים כץ. התיקון לחוק פורסם ברשומות בספר החוקים 2294 ,ו‘ בניסן התשע“א, 10.04.2011.

 

לפי הוראות החוק, שר התעשייה המסחר והתעסוקה יקים מועצת מקצועות חשמל, ויפרסם ברשומות הודעה על הרכב המועצה. המועצה תייעץ לשר התעשייה המסחר והתעסוקה בנושאים אלה:

1. סוגי רשיונות לעבודות חשמל;

2. תנאי הכשירות לקבלת רשיונות לעבודות חשמל, לרבות לעניין השכלה, הכשרה, התמחות ובחינות;

3. עבודות החשמל שבעלי רישיונות רשאים לבצען;

4 .שימור הכשירות של בעלי הרישיונות;

       

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הקים את מועצת מקצועות החשמל שבהרכבה שני נציגי התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה.

 

לצורך ייעול ושיפור השירות, המנהל למתן רישיונות החשמל בהתייעצות עם המועצה החליט כי לשם הוכחת הניסיון וההכשרה כאמור, תעמוד בפני מבקשי רישיונות "חשמלאי הנדסאי" ו"חשמלאי מהנדס" בחירה מבין שתי האפשרויות הבאות:

1. ראיון מקצועי בפני ועדה מקצועית מייעצת

2. בחינה בכתב

חברי התאגדות לקחו חלק פעיל בהרכבת מאגר שאלות עבור מבחני הכתב. שאלות מדגמיות היכולות להופיע בבחינה פורסמו באתר משרד העבודה:

http://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Electricians-sample-exam-questions.pdf

 

בתאריך 25 באוקטובר 2018 התקיימו בשני מחזורים ניסיוניים ראשונים של ביצוע בחינות בכתב.

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

All rights reserved to SEEEI Corp.