Yakov (Yasha) Hain

Yakov (Yasha) Hain

Consulting Engineer

2015-2018 -מייסד ויו"ר הדירקטוריון של של "יעדן יזמות בע"מ"

2013-2014 - יו"ר הדירקטוריון של "החברה הלאומית לאספקת הפחם בע"מ"

2013-2014 - משנה למנכ"ל וסמנכ"ל לקוחות ופיתוח עסקי של חברת החשמל לישראל

2012-2013 - סמנכ"ל הייצור ופיתוח עסקי בחברת החשמל לישראל

2007-2012 - סמנכ"ל פרויקטים הנדסיים ופיתוח עסקי בחברת החשמל לישראל